حلم وبردباری وروابط اجتماعی - جلسه227

سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1437/11/08

توضیحاتبیاناتی در خصوص ماه ذیحجه و اعیاد مهم قربان و غدیرخم