حلم وبردباری وروابط اجتماعی - جلسه228

سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1437/12/29

توضیحاتبیاناتی در خصوص ماه محرم الحرام