سال 1415 - جلسه2

سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1415/09/08

توضیحاتفقره دعاء : من أین لی الخیر یا رب و لا یوجد الّا من عندک . 1ـ به خود بستن خیرات خیانت و تصرّف در ملک مولا است . 2ـ نسبت دادن عنایات به خدا موجب ازدیاد آنهاست و به خود نسبت دادن آنها حجابی می سازد غیر قابل عبور. 3ـ علّامه طباطبائی ـ رضوان اللَه تعالی علیه ـ به مفاد « من أین لی الخیر» رسیده بود و علمش را از خودش نمی دید . 4ـ فرق بین مکتب انبیاء و مکتب غیر انبیاء در این است که انبیاء همۀ مطالب را به مفیض بالذات سوق می دهند و غیر انبیاء به خودشان نسبت می دهند . 5ـ اولیاء الهی هیچگاه دعوت به خود نمی کنند .