سال 1415 - جلسه3

سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1415/09/09

توضیحاتفقره دعاء : من أین لی الخیر یا رب و لا یوجد الّا من عندک