قاعده ید - جلسه9

آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

توضیحاتدلالت ادلۀ حجیت امارات بر جواز شهادت (1)