قاعده «لا ضرر و لا ضرار» (بخش دوّم) - جلسه30

آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتتبیین نظریۀ آیة اللَه سیستانی در مفاد هیئت ترکیبیۀ قاعده (2)