قاعده قرعه - جلسه8

آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتاشکالی بر اجرای قرعه در خنثی مشکل، و فرق استخاره با قرعه