صلاة جمعه و تشکیل حکومت اسلامی - جلسه2

آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتسؤال و جواب در باب وجوب نماز جمعه