سال 1418 - جلسه4

سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1418/09/05

توضیحاتفقره دعاء: بك عرفتك و أنت دلَتني عليك و دعوتني إليك ولولا أنت لم أدر ما أنت. 1 – سالك راه الهي نبايد فريب مسائل اعتباري و زوال‌پذير عالم دنيا را بخورد. 2 – لزوم پرهيز افراد از افشاء سرّ برادر مؤمن خود. 3 – بيان معناي سلوك راه الهي در مكتب عرفان. 4 – در چه صورت قيام فرد سالك به عبادات و تكاليف الهي موجب رشد و تكامل او مي‌شود. 5 – به چه دليل برخي از روايات احترام به فرد ثروتمند به خاطر ثروتش را مستلزم كافر شدن فرد بيان مي‌كنند.