سال 1418 - جلسه9

سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1418/09/14

توضیحاتفقرۀ دعاء: بك عرفتك و أنت دللتني عليك و دعوتني إليك ولولا أنت لم أدْرِ ما أنت. 1 – درچه صورت انسان می تواند به حقیقت اشیاء علم ومعرفت پیدا کند. 2 – بیان معنای کشف سرّ در مکتب عرفان وآثار و تبعات سوءآن. 3 – انحراف وخارج شدن افرادی که به کشف اسرار می پرداختند از مسیر عرفان وسیر وسلوک الهی. 4 – بیان شرایط استادی که انسان از او باید طلب علم کند.