سال 1421 - جلسه15

سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1421/09/26

توضیحاتفقرۀ دعاء: اللَهم انّي أجد سبل المطالب إليك مشرعة و مناهل الرجاء إليك مترعة. 1 – تفسير اين فقره شريفه از كلام امام سجاد عليه السلام: اللَّهم اِنّي اَجد سُبَلَ المطالب اليك مُشرعَة. 2 – راه پروردگار متعال واحد مي‌باشد و آن عبارتست از تعلّق و وابستگي نفوس به پروردگار متعال. 3 – همة انسانها قابليّت رسيدن به لقاء پروردگار متعال و مظهريّت صفات جمال و جلال الهي را دارا مي‌باشند. 4 – عدم توانايي خليفه اول از پاسخ‌گويي به سؤالات و شُبهات عُلماي يهودي و نصراني. 5 – چگونه امام سجاد عليه السلام با وجود دارا بودن مقام عظمت مطلقه، اقرار و اعتراف به گناه مي‌كنند. 6 – توضيحي در ارتباط با كلام لفظي و نفسي.