سال 1424 - جلسه4

سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1424/09/06

توضیحاتفقره دعاء: إلهي ربيّتني في نعمك و إحسانك صغيراً و نوَّهت باسمي صغيراً. 1 – آنچه بعنوان وظیفه فرد بشمار می آید تنها عمل او بر اساس تکلیف می باشد خواه منجر به شهرت او شود یا نه. 2 – توضیحی راجع به صفت ستّارالعیوب بودن پروردگار متعال و ظهور اثر آن در دنیا. 3 – اثر تكويني گناه و عمل خير اجتناب‌ناپذير است. 4 – ذکر حکایتی مبنی بر حرکت دادن فردی توسط ملائکه بسمت مکّه مکرمه وانحراف او از مسیر وتوقّف در سرزمین یمن. 5 – انتقال بدن مثالي مؤمنين و صلحاء بعد از فوتشان به وادي السلام نجف توسط ملائكه.