سال 1424 - جلسه3

سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1424/09/05

توضیحاتفقره دعاء: و أنت المنان بالعطيّات علي اهل مملكتك و العائد عليهم بتحنّن رأفتك إلهي ربيّتني في نعمك و إحسانك صغيراً و نوَهت باسمي كبيرا. 1 – پایۀ بسیاری از روابط و ارتباطات افراد با یکدیگر براساس نفع وبهره مندی طرفین از یکدیگر می باشد نه بر اساس رضایت پروردگار متعال . 2 – اظهار محبّت دروغين دو شخص به مرحوم علامه طهراني رضوان اللَه عليه و برخورد ايشان با آن دونفر. 3 – نگاه و نظر خداوند به همه افراد يكسان می باشد و وجود حالت يأس در افراد دليل برعدم توجه خدا به ایشان نمی باشد. 4 – رشد وتربیت انسان از بدو تولد تا هنگام مرگ بدست پروردگار متعال بوده درحالی که انسانها از این حقیقت غافل می باشند. 5 – تلاش وسعی بلیغ برخی از افراد برای تصحیح عنوان حجت الاسلام به آیت اللَه نسبت به یکی از افراد معروف.