معاد شناسی ج2 - جلسه8

پدیدآور علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

توضیحاتمجلس چهاردهم: جلوه انسان در برزخ، با صورت ملكوتى اوست‌ از صفحه (279-320)