معاد شناسی ج3 - جلسه3

پدیدآور علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1437/07/05

توضیحاتمجلس شانزدهم: امید عفو براى مستضعفینى كه راه وصول به حقائق را ندارند از صفحه (47-121)