کتاب صوتی معاد شناسی ج3 - جلسه3

پدیدآور علامه آیت‌اللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

توضیحاتمجلس شانزدهم: امید عفو براى مستضعفینى كه راه وصول به حقائق را ندارند از صفحه (47-121)