انوار الملکوت ج2 - جلسه14

پدیدآور علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

توضیحاتنور ملکوت دعا مجلس سوّم: انسان باید همیشه خدا را بخواند و در جمیع امور بدو متوسّل شود از صفحه (254-268)