روح مجرد - جلسه2

پدیدآور علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1438/08/02

توضیحاتمقدمه کتاب روح مجرد