کتاب صوتی روح مجرد - جلسه2

پدیدآور علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

توضیحاتمقدمه کتاب روح مجرد