انوار الملکوت ج2 - جلسه16

پدیدآور علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

توضیحاتنور ملکوت دعا مجلس پنجم: دعا برای بنده حال انقطاع بسوی خدا می‌آورد از صفحه (292-306)