کتاب صوتی فقاهت در تشیع - جلسه8

پدیدآور آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

توضیحاتفقاهت در تشیع - فصل اوّل: شاخص‌های اجتهاد و استنباط - صفحه (123 ـ 144)