رساله نکاحیه - جلسه4

پدیدآور علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

توضیحاتبخش نخست: در تفسیر آیه: وَ لا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَ‌ - صفحه (35 ـ 57)