گروه پرسشاجتماعی
کدرهگیری 2337
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

آیا زنان ناقص العقل هستند؟


بسم اللَه الرحمن الرحیم
نظر حضرتعالی نسبت به روایات نقصان عقل زن چیست ؟ وآیا این موجب ظلم نیست ؟
والسلام علیکم

هوالعلیم

بنده درجلسات شرح حدیث عنوان بصری نسبت به این مطلب توضیح داده ام، مراجعه فرمائید
.

(مشاهده جلسات)