رساله نکاحیه - جلسه14

پدیدآور علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

توضیحاتتذییلات ـ مطلب یازدهم : آمار مساعدتهاى سازمانهاى بین المللى به ایران در امر كاهش جمعیت‌ ومطلب دوازدهم: حرمت بستن لوله‌هاى مرد و زن و دیه آن‌