سال 1427 - جلسه11

سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1427/09/18

توضیحات1 – لزوم يادگيري علم فلسفه و حكمت براي ادراك حقائق دين و اسرار عالم وجود. 2 – فرمايشات توحيدي ائمه عليهم السلام براي افرادي است كه در آخرالزمان زندگي مي‌كنند. 3 – نحوۀ ادراك و برداشت از مسائل و عالم وجود ميان 2 صنف علما (علمائي که فقط به فقه و اصول بسنده كرده‌اند و علمائي كه به حكمت و فلسفه و شهود پرداخته‌اند). 4 – نفس اولياء الهي با جرياناتي كه در عالم هستي تحقق پيدا مي‌كند اتّحاد ذاتي داشته و مجرای تحقق آنها مي‌باشد. 5 مقايسه‌اي ميان فهم و ادراك 2 صنف از علماء نسبت به مسائل عالم وجود و هستي.