توحید علمی و عینی - جلسه12

پدیدآور علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1439/08/20

توضیحاتتوحید علمی و عینی - تذییل بر مکتوب چهارم و پنجم - صفحه (225ـ248)