کتاب صوتی معاد شناسی ج5 - جلسه4

پدیدآور علامه آیت‌اللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

توضیحاتمجلس بیست و نهم: معاد بازگشت به خدا و شهود وجه اللَه است‌ از صفحه (103-144)