نوروز در جاهلیت و اسلام - جلسه1

پدیدآور آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتنوروز در جاهلیت و اسلام : تحقیقی پیرامون نوروز و آداب آن در قبل و بعد از اسلام - معرفی کتاب