وظیفه فرد مسلمان در احیای حكومت اسلام - جلسه5

پدیدآور علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

توضیحاتوظیفه فرد مسلمان - درس سوّم: زندانى كردن آیة اللَه خمینى و فعّالیت شدید مؤلّف در استخلاص از اعدام‌