وظیفه فرد مسلمان در احیای حكومت اسلام - جلسه6

پدیدآور علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

توضیحاتوظیفه فرد مسلمان - درس چهارم: امضاى كاپیتولاسیون در مجلسین براى مصونیت مشاورین نظامى آمریكا و سخنرانى شدید آیة اللَه خمینى‌