حیات جاوید : شرحی اجمالی بر وصیت نامه امیر المومنین به امام حسن مجتبی علیهما السلام در حاضرین - جلسه8

پدیدآور آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتحیات جاوید - شرح و ترجمه وصیت نامه - صفحه (115 ـ 130)