حیات جاوید : شرحی اجمالی بر وصیت نامه امیر المومنین به امام حسن مجتبی علیهما السلام در حاضرین - جلسه12

پدیدآور آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1436/03/18

توضیحاتحیات جاوید - شرح و ترجمه وصیت نامه - صفحه (179 ـ 200)