معاد شناسی ج6 - جلسه4

پدیدآور علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

توضیحاتمجلس سى و هفتم: شیئیت اشیاء به صورت آنهاست نه به مادّه آنها از صفحه (103-140)