اربعین در فرهنگ شیعه - جلسه1

پدیدآور آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1437/07/05

توضیحاتاربعین در فرهنگ شیعه - معرفی کتاب اربعین در فرهنگ شیعه