کتاب صوتی اسرار ملکوت ج2 - جلسه7

پدیدآور آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

توضیحاتاسرار ملکوت ج۲ - مجلس یازدهم : خصوصیّات عارف واصل - صفحه (151 ـ 176)