اسرار ملکوت ج1 - جلسه6

پدیدآور آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتاسرار ملکوت ج۱ - مجلس سوّم: عدم توجّه به معارف الهی در حوزۀ نجف - صفحه (81 ـ 96)