اسرار ملکوت ج1 - جلسه11

پدیدآور آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتاسرار ملکوت ج۱ - مجلس ششم: اختلاف مراتب نفوس در کیفیّت تلقّی تشیّع و اطاعت از امام معصوم علیه السّلام - صفحه (173 ـ 191)