اسرار ملکوت ج3 - جلسه3

پدیدآور آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتاسرار ملکوت ج۳ - مجلس ١٣ : نگرشی تحلیلی بر مکتب و عقائد أبوحنیفه - صفحه (39 ـ 53)