اسرار ملکوت ج3 - جلسه5

پدیدآور آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1439/08/20

توضیحاتاسرار ملکوت ج۳ - مجلس ١٤ : نگرشی تحلیلی بر نهضت‌های علویان و غایت آن - صفحه (77 ـ 98)