اسرار ملکوت ج3 - جلسه7

پدیدآور آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتاسرار ملکوت ج۳ - مجلس ١٤ : نگرشی تحلیلی بر نهضت‌های علویان و غایت آن - صفحه (119 ـ 136)