اسرار ملکوت ج3 - جلسه13

پدیدآور آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتاسرار ملکوت ج۳ - مجلس ١٦ : وظیفۀ سالک إلی اللَه در صورت عدم وجود وصیّ ظاهر - صفحه (243 ـ 264)