رساله طهارت انسان - جلسه5

پدیدآور آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتطهارت انسان - فصل چهارم: ادلّۀ فقهای شیعه بر نجاست ذاتی مشرکین، و نقد آن - صفحه (83 ـ 95)