رساله طهارت انسان - جلسه4

پدیدآور آیة اللَه سیّد محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتطهارت انسان - فصل سوّم: معنای‌ شرک‌ و مفاد آیۀ‌ کریمۀ‌: ﴿إنَّما المُشرِکوُنَ نجَسٌ﴾