رساله طهارت انسان - جلسه8

پدیدآور آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتطهارت انسان - فصل ششم: نقد و بررسی اجماع مدّعا بر نجاست غیر مسلمان