کتاب صوتی نوروز در جاهلیت و اسلام - جلسه3

پدیدآور آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

توضیحاتنوروز - فصل اوّل : هویّت نوروز و ریشۀ آداب و سنن آن - صفحه (51 ـ 65)