کتاب صوتی

کتاب صوتی نوروز در جاهلیت و اسلام (تعداد بخشها: 13)

پدیدآور آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

توضیحاتدر این کتاب به مسأله نوروز و سنن متعارف در آن و اعتقاد به عید در تحویل سال جدید پرداخته شده است. در این کتاب دیدگاه شرع و عقل، و اختلاف آن با آرای توهّمی و تخیّلی و انتساب آنها به شرع و دیانت، و مخالفت دین مقدّس اسلام با اسم آئین‌ها، و پرداختن به این توهّمات، بحث خواهد شد، و از معیارها و شاخص‌های وارده از جانب دین مقدّس اسلام درباره اعیاد و تشکیل مناسبت‌های مختلف سخن به میان خواهد آمد، و نسبت به ادلّه و مستندات وارده در این موضوع صحبت خواهد شد.
در این کتاب دیدگاه جدیدی نسبت به باورها و معتقدات در فضای ارزش‌های والای انسانی صرف نظر از ورود آن در مبانی شریعت عرضه خواهد گردید.
مؤلّف نیز امیدوار است با استفاده از مطالب والد بزرگوارشان در این مسأله بر اتقان و ارتقای این اثر ارزشمند بیفزاید.

توضیحاتنوروز در جاهلیت و اسلام : تحقیقی پیرامون نوروز و آداب آن در قبل و بعد از اسلام - معرفی کتاب

توضیحاتنوروز - مقدمه

توضیحاتنوروز - فصل اوّل : هویّت نوروز و ریشۀ آداب و سنن آن - صفحه (51 ـ 65)

توضیحاتنوروز - فصل دوّم : نوروز از منظر عقل و شرع - صفحه (67 ـ 93)

توضیحاتنوروز - فصل سوّم : بررسی احادیث وارد در اثبات و نفی نوروز - صفحه (95 ـ 120)

توضیحاتنوروز - فصل سوّم : بررسی احادیث وارد در اثبات و نفی نوروز - صفحه (120 ـ 136)

توضیحاتنوروز - فصل سوّم : بررسی احادیث وارد در اثبات و نفی نوروز - صفحه (136 ـ 157)

توضیحاتنوروز - فصل سوّم : بررسی احادیث وارد در اثبات و نفی نوروز - صفحه (157 ـ 180)

توضیحاتنوروز - فصل سوّم : بررسی احادیث وارد در اثبات و نفی نوروز - صفحه (180 ـ 197)

توضیحاتنوروز - فصل چهارم : نقد و بررسی مؤیّدات و شواهد دیگر نوروز - صفحه (199 ـ 221)

توضیحاتنوروز - فصل چهارم : نقد و بررسی مؤیّدات و شواهد دیگر نوروز - صفحه (221 ـ 246)

توضیحاتنوروز - فصل چهارم : نقد و بررسی مؤیّدات و شواهد دیگر نوروز - صفحه (247 ـ 274)

توضیحاتنوروز - خاتمه : تاریخ نوروز و نگرش اسلام به آن