فقاهت در تشیع - جلسه1

پدیدآور آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1440/06/21

توضیحاتفقاهت در تشیع: نگرشی در مبانی اجتهاد و شرایط افتاء - معرفی کتاب