کتاب صوتی معاد شناسی ج7 - جلسه9

پدیدآور علامه آیت‌اللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

توضیحاتمجلس چهل و نهم: شهادت قرآن و اعمال در قیامت‌ از صفحه (263-291)