کتاب صوتی نور ملکوت قرآن - ج4 - جلسه20

پدیدآور علامه آیت‌اللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

توضیحاتبحث دوازدهم: غیر قابل تبدیل بودن و عمومیّت قرآن مجید - صفحه (395 ـ 414)