کتاب صوتی افق وحی - جلسه1

پدیدآور آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

توضیحاتافق وحی: نقد نظریّۀ دکتر عبد الکریم سروش دربارۀ وحی - معرفی کتاب