کتاب صوتی

کتاب صوتی افق وحی (تعداد فایل ها: 18)

پدیدآور آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

توضیحاتاين كتاب كه مشتمل بر يك مقدمه و چهار فصل و يك خاتمه است، به انگيزه پاسخ و نقد نظريات و شبهات دكتر عبدالكريم سروش پيرامون وحى و رسالت، تدوين شده است كه با ذكر وهمياتى ناصواب و لاطائلاتى بی ‏بنيان پنجه در پنجه شاهين آسمان رسالت و ولايت درافكنده و پاى در جاى پاى پيامبران و رسل نهاده و از مقام و منزلت قرآن و رسل دم ‏می ‏زند، و آن دو را در ترازوى وهم و خيال خويش به سنجش در آورده است و سخن از صحيح و سقيم و صدق و كذب آيات بينات مى‏راند، و برخى را مُنزّل من عند اللَه و بعضى را ساخته و پرداخته خيال و وهم بشرى می ‏شمارد.
از آنجا كه پاسخ برخى از بزرگان و فضلاء در مقام رد و پاسخ‏گوئى به اين شبهات چه‏بسا خود داراى نقاطى شبهه برانگيز و حتى خارج از حيطه مورد بحث مى‏نمود و باعث تقرير و تثبيت نظريات إلحادى صاحب مقاله مى‏شد، مؤلف محترم تأمّلى هم در اين پاسخ‏ها نموده‏اند.
فصل اول اين كتاب در توحيد افعالى است، و در نهايت به اثبات مى‏رسد كه چون انبياء و اولياء الهى در توحيد افعالى به غايت رسيده‏اند، فعل و اراده ايشان در طول فعل و اراده الهى است و توحيد افعالى در افعال و امور پيامبران و اولياء الهى ظهور مى‏يابد، و با اين حساب ديگر خطائى در فعل و قول و احوال و افكار ايشان راه ندارد و هرگز متأثر از محيط پيرامونى و زمان حيات مادّى خويش نمى‏باشند و احوال و اطوار مختلف در ايشان تأثير نمى‏گذارند.
فصل دوّم اين كتاب كه در آن به بررسى حقيقت علم و ادراك پرداخته و نگاه و تحليل عرفاء باللَه را در علم انبياء و اولياء كُمّل الهى عليهم السّلام تبيين مى‏كند.
فصل سوّم اين كتاب كه در تحليل حقيقت وحى و الهام است خواننده را با حقيقت وحى آشنا مى‏سازد كه وحى عبارت است از وصول به مرتبه تقدير و مشيت الهى و القاء مطالب و معانى از آن افق بلند بر نفس آدمى، و در نهايت با توسعه در معنى وحى كه مستفاد از مصاديق مورد استفاده آن در موارد مختلفه از آيات و روايات مى‏باشد، اين نتيجه براى خواننده حاصل مى‏گردد كه وحى و الهام اختصاص به يك عدّه خاص از برگزيدگان خداى متعال ندارد، ليكن بين وحى به پيامبران الهى با سايرين فرق است.
فصل چهارم كه آخرين فصل اين كتاب است، در آن به بررسى مطالب مطرح شده از طرفين پرداخته مى‏شود

توضیحاتافق وحی: نقد نظریّۀ دکتر عبد الکریم سروش دربارۀ وحی - معرفی کتاب

توضیحاتافق وحی - مقدمه

توضیحاتافق وحی - فصل اوّل: توحید افعالی - صفحه (051 ـ 072)

توضیحاتافق وحی - فصل اوّل: توحید افعالی - صفحه (072 ـ 085)

توضیحاتافق وحی - فصل اوّل: توحید افعالی - صفحه (086 ـ 104)

توضیحاتافق وحی - فصل دوّم: حقیقت علم و ادراک - صفحه (105 ـ 122)

توضیحاتافق وحی - فصل دوّم: حقیقت علم و ادراک - صفحه (123 ـ 140)

توضیحاتافق وحی - فصل دوّم: حقیقت علم و ادراک - صفحه (140 ـ 157)

توضیحاتافق وحی - فصل دوّم: حقیقت علم و ادراک - صفحه (157 ـ 174)

توضیحاتافق وحی - فصل دوّم: حقیقت علم و ادراک - صفحه (174 ـ 192)

توضیحاتافق وحی - فصل دوّم: حقیقت علم و ادراک - صفحه (192 ـ 209)

توضیحاتافق وحی - فصل سوّم: حقیقت وحی و الهام - صفحه (211 ـ 229)

توضیحاتافق وحی - فصل سوّم: حقیقت وحی و الهام - صفحه (229 ـ 246)

توضیحاتافق وحی - فصل سوّم: حقیقت وحی و الهام - صفحه (246 ـ 262)

توضیحاتافق وحی - فصل سوّم: حقیقت وحی و الهام - صفحه (262 ـ 284)

توضیحاتافق وحی - فصل چهارم: بررسی مطالب مطرح شده از طرفین - صفحه (285 ـ 304)

توضیحاتافق وحی - فصل چهارم: بررسی مطالب مطرح شده از طرفین - صفحه (304 ـ 321)

توضیحاتافق وحی - فصل چهارم: بررسی مطالب مطرح شده از طرفین - صفحه (321 ـ 336)